Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thu
26-11-2018
10-01-2019

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
16-11-2018
01-01-2019

Thông tư số 42/2018/TT-BCT của Bộ Công thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu-lân
12-11-2018
01-01-2019

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
08-11-2018
08-11-2018

Thông tư số 27/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu
25-12-2017
01-11-2018