Nghị quyết 69/2018/QH14 : Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Còn hiệu lực
69/2018/QH14
08-11-2018
08-11-2018
Nghị quyết
Chính phủ
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 Nghị quyết số 69/2018/QH14 của Quốc hội : Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

 


Nghị quyết số 69/2018/QH14 của Quốc hội : Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, do bà Vũ Kim Ngân ký